โดย ออเดรย์ ถัง Audrey Tang

“Blind trust is worse than no trust!”

“การเชื่ออะไรอย่างมืดบอดนั้นน่ากลัวกว่าการที่เราไม่เชื่อไว้ก่อน”