การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ Archive