กำหนดลักษณะประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Archive