ประกาศ กสทช. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ เพิ่มเติม 2556 Archive