ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 /พ.ศ.2555 Archive