ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องรับใบอนุญาต Archive