เปิดเผยความเห็น กสท. : การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 25/55 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาระเบียบวาระ 2.2 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รายละเอียด ดังนี้

Download (4ขอสงวนความเห็นตามมติที่ประชุม-กสท.-ครั้งที่-25-55-วันที่20มิย.55.pdf,PDF, Unknown)