(6)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2555

Download (.pdf,PDF, Unknown)