Institutional framework- the role of national regulating institutionas in contributing to freedom of expression

Supinya EUกสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจาก สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ” กรอบสถาบัน – บทบาทของสถาบันการปกครองแห่งชาติต่อการมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก” (Institutional framework- the role of national regulating institutionas in contributing to freedom of expression) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ