เปิดความเห็นเพิ่มเติม กสท. : แนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน, ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติม ในวาระดังนี้

วาระ 4.9 เรื่องแนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน

วาระ 4.22 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

Download (Comment-NBC-9-56-4.9-.22..pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBC-9-56-4.9.pdf,PDF, Unknown)