Featured, ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค, เอกสาร/ข้อมูล/พาวเวอร์พ้อยท์

วารสารออนไลน์ “รู้จักสื่อรู้จักสิทธิ” เล่ม1

 

 

ดาวน์โหลด วารสาร “รู้จักสื่อรู้จักสิทธิ” วารสารสำหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ โดย สำนักงาน กสทช.

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/05/journal1.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.