อ่าน! รู้จักสื่อ…รู้จักสิทธิ ฉบับ 3(มาแล้ว)

รู้จักสื่อ…รู้จักสิทธิ
วารสารสำหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดยสำนักงาน กสทช.
ฉบับนี้ว่าด้วย “รู้เท่าทันความลวงในโฆษณาอาหารและยา”Download (_3.pdf,PDF, Unknown)