เปิดความเห็นต่างสุภิญญาฯ กรณี “ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ…. ”

เปิดความเห็นต่าง กสทช.สุภิญญาฯ
กรณี“ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ
…. ”

ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาวาระ 5.7 “ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ….” ตามคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ซึ่งบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (กสท) ให้สัมปทานกับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด กำลังจะสิ้นสุดอายุสัมปทานลงในวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ และให้นำร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความเห็นสาธารณะ ซึ่ง กรรมการ กสทช.สุภิญญา มีมติไม่เห็นชอบร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยมีบันทึกความเห็นดังนี้

Download (560711_คลื่น1800กสทช.pdf,PDF, Unknown)

ทั้งนี้ ในวาระการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 14 ส.ค.56 กรรมการ กสทช. นางสาวสุภิญญา ได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ต่อวาระ 5.8 เรื่อง เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อความเห็นสาธารณะต่อรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ….  ซึ่งที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.ฯ ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอประธาน กสทช.เพื่อลงนามในประกาศก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download (560912_คลื่น1800-กสทช1.pdf,PDF, Unknown)