ข้อเสนอเพื่อการกำกับดูแลโฆษณาที่ผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง

สุภิญญา เสนอวาระ “การกำกำกับดูแลการโฆษณาที่ผิดกำหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอให้ที่ประชุม กสท. มีมติอนุญาตไปแล้วจำนวน ๒,๘๔๔ ราย และยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ๒,๙๙๘ ราย ตลอดจนมีผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงเพิ่มเติม ตามมติ กสท. จำนวน ๒,๒๓๙ ราย(ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖) อีกทั้งที่ผ่านมามีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำกับดูแลในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ” วันพฤหัสที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค และได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลตลอดจนกระบวนการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เพื่อให้การดำเนินนโยบายของ กสท.เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖

Download (.pdf,PDF, Unknown)

รูปเพิ่มเติม