กสท.เตรียมฟรีทีวีออกอากาศคู่ขนานดิจิตอล/ร่างประกาศป้องกันแข่งขันผูกขาดและอำนาจเหนือตลาด/บัตรผู้ประกาศ

จับตาวาระ กสท.  จันทร์ 3 ก.พ. 57

เตรียมพร้อมฟรีทีวีเดิมออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล ด้านการแข่งขัน – กสท.เตรียมออก!ร่างประกาศ 2 ฉบับ เพื่อป้องกันการผูกขาด และมีอำนาจเหนือตลาด ส่วนรายเดิม เตรียมพิจารณาการให้บริการทีวีสมาชิก MMDS อสมท. –  ทรู หลังหมดสัมปทาน และตั้งคณะทำงานทดสอบบัตรผู้ประกาศฯ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 4 เตรียมพิจารณาการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบอะนาล็อกคู่ขนานบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเพื่อออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ช่อง 3 ช่อง7 และช่อง 9 จนกว่าจะเริ่มต้นการแพร่ภาพออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ และสำหรับช่อง 11 ช่อง5 และไทยพีบีเอส การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุติการออกอากาศในระบบอะนาล็อก

ทั้งนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณา(ร่าง)ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กำกับดูแลแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2 ฉบับได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. … และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ซึ่งหากเห็นชอบแล้ว จะนำร่างทั้งสองฉบับเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อขอความเห็น และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนต่อไป

ด้านบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานทดสอบผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ พ.ศ. 2556 โดยคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ พิจารณากำหนดบททดสอบและเกณฑ์การทดสอบ ดำเนินการทดสอบและตัดสินโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านบททดสอบตามที่คณะทำงานกำหนด รวมทั้งเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนบัตรผู้ประกาศ และเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะคาบเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกาศให้มีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันอาจกระทบสิทธิเสรีภาพสื่อได้ ซึ่งตนเห็นว่าควรเปิดให้วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจดำเนินการต่อจากนี้

และอีกวาระน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบอกรับสมาชิก MMDS ที่จะสิ้นสุดลงสัญญาสัมปทานใน วันที่ 30 ก.ย. 57 ระหว่าง บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) กับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด(มหาชน) ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไรชวนจับตา…