พ.ศ.2557, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน 3 ช่อง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 12 พ.ค.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งขอสังเกตไว้ในการพิจารณา วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน 3 ช่องรายการ ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2017/03/Comment-NBC-18-57.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.