17-18 มิ.ย.นี้ จุฬาฯเปิดโลกลานเกียร์ : เสวนาและนิทรรศฯสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล

ดาวน์โหลดกำหนดการ ได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมงาน

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)

การเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการ

เรื่อง “สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล” (Digital TV)

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………..

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการ “เปิดโลกลานเกียร์” ขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับ โดยไม่หวังผลกำไร และเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดตระหนักถึงความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

โครงการจัดเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล” เป็นหนึ่งโครงการภายใต้ อาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์ และสำนักวิทยทรัพยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนในวงกว้างได้รับทราบและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ที่กำลังเกิดขึ้น การเสวนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ทั้ง นักวิชาการ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ ภาคอุตสาหากรรมโทรคมนาคม หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคม และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ซึ่งครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในสังคม การแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากระบบแอนะล็อก (Analog) ไปสู่ระบบดิจิทัล และแม้ว่าการให้บริการแพร่ภาพแบบดิจิทัลในประเทศไทยจะไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกที่ใช้งานอยู่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบการแพร่ภาพสัญญาณภาคพื้นดินที่ไม่เสียค่าบริการรายเดือนเป็นหลัก ดังนั้นการจัดเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในวงกว้าง และเกิดความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

2. วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแพร่ภาพโทรทัศน์ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัล ในอนาคต

2.    เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

3.    เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและเป็นกลาง อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสังคมไทย

4.    เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

3.  ระยะเวลาของโครงการ

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557               เวลา 08.30 – 16.00 น.

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557                 เวลา 09.30 – 16.00 น.

4.  สถานที่จัดกิจกรร 

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

5.  จำนวนผู้เข้าร่วมและคุณสมบัติ

บุคคลผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 – 250 คน

 

6.  หัวข้อการเสวนา

- สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV)

- ประวัติศาสตร์ทีวีไทย

- อนาคตอุตสาหกรรมทีวีไทยสู่ยุคดิจิทัล

 

7.  วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

 • พ.อ. ดร.นที ศุกลรัตน์ (ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
 • ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
 • คุณไพโรจน์ ปิ่นแก้ว  (สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3)
 • รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร (สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส)
 • คุณกันตชัย ศรีสุคนธ์ (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 SD)
 • คุณสุภิญญา กลางณรงค์ (กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
 • อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ตัวแทนจาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 • คุณจิตสุภา วัชรพล (บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด/ไทยรัฐทีวี)
 • คุณ สุวิทย์ สาสนพิจิตร์ (สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส)
 • ผศ. มานิต รุจิวโรดม (สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
 • คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ (บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด)
 • คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ (บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน))
 • คุณ สุระ เกนทะนะศิล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม (ที่ปรึกษา กสทช.)
 • ดร.เจน จูฑา (บริษัท เพนตา จำกัด)
 • รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว (หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • คุณสุภาพ คลี่ขจาย (ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน)
 • คุณจำนรรค์  ศิริตัน (สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • คุณปราโมทย์  โชคศิริกุลชัย (สมาพันธ์ดิจิทัลคอนเท้นท์)
 • คุณต่อพงษ์ เสลานนท์ (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย)
 • รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 • คุณโฆสิต สุวินิจจิต (สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเวทีไทย)
 • ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (ที่ปรึกษา กสทช.)

 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.     ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิทัล จากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพต่อสังคมไทย

2.     เผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างโดยผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ ได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

         


10.  กำหนดการจัดงาน

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ

09.15 – 09.45 น. บรรยาย “การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์สู่ระบบดิจิทัล”

โดย พ.อ. ดร.นที ศุกลรัตน์

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

          9.45 – 10.00 น.              (พักรับประทานอาหารว่าง)

10.00 – 12.00 น.                เสวนา “ทำอย่างไร จะได้ดูโทรทัศน์ดิจิทัล?”

วิทยากร

รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร

ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว

คุณไพโรจน์ ปิ่นแก้ว

                                      คุณกันตชัย ศรีสุคนธ์                                   

ดำเนินรายการโดย คุณ ประวีณมัย บ่ายคล้อย

12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.20 น.             บรรยาย “การกำกับดูแล แข่งขันของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล”

โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(ร่วมลุ้นรางวัล Set top Box รอบเช้า)

13.20 – 13.40 น.             บรรยาย “การเตรียมความพร้อม และความคาดหวังของผู้บริโภค”

โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

13.40 – 14.00 น.             บรรยาย “ลักษณะสื่อเพื่อการสร้างสรรค์ปัญญา”

โดย อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว

หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

14.00 – 16.00                 เสวนา “มีอะไรใหม่ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล”

วิทยากร

คุณจิตสุภา วัชรพล

คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์

ตัวแทนจาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

ดำเนินรายการ โดย ผศ. มานิต รุจิวโรดม และ ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว

ตอบข้อซักถามจากผู้บริโภค

(พักรับประทานอาหารว่าง)

(ร่วมลุ้นรางวัล Set top Box และดิจิทัลทีวี รอบบ่าย)

ดำเนินรายการ โดย ผศ. มานิต รุจิวโรดม และ ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

 

09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน

09.30 – 09.35 น.        กล่าวเปิดงาน โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.35 – 12.00 น.         เสวนา “ประวัติศาสตร์ทีวีไทย”

วิทยากร

ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

คุณ ไพโรจน์ ปิ่นแก้ว

คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์

คุณเอกชัย ภัคดุรงค์

คุณ สุระ เกนทะนะศิล

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม

ดร.เจน จูฑา

ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง และ ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว

(ร่วมลุ้นรางวัล Set top Box รอบเช้า)

13.00 – 13.30 น.        ลงทะเบียน

13.30 – 16.00 น.        เสวนา “อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิทัล”

วิทยากร

คุณสุภาพ  คลี่ขจาย ประธาน

คุณจำนรรค์  ศิริตัน

คุณปราโมทย์  โชคศิริกุลชัย

คุณต่อพงษ์ เสลานนท์

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

คุณโฆสิต สุวินิจจิต

ดำเนินรายการโดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

(ร่วมลุ้นรางวัล Set top Box และดิจิทัลทีวี รอบบ่าย)