พฤ26 มี.ค.นี้ เชิญร่วมงานเสวนา “อนาคต กสทช. ในยุค’ปฏิรูป’ ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน

กำหนดการ

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ

เรื่อง “ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย กสทช.

: อนาคต กสทช. ในยุค ‘ปฏิรูป’  ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

*****************************************

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

                              กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                             ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                              นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

                             กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                             ในกิจการโทรคมนาคม

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.      วิดิทัศน์ นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กสทช.

 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.      “ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย   กสทช. : อนาคต กสทช. ในยุค ‘ปฏิรูป’  ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน”

วิทยากร :
อ.ชโลม เกตุจินดา                   เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     ผอ.มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดียมอนิเตอร์)

ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว                 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

นายเจริญ  ถิ่นเกาะแก้ว             สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

นายวิชาญ  อุ่นอก                   เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

นายสุชัย    เจริญมุขยนันท         เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการนำร่องทีวีชุมชน จ.อุบลราชธานี

ผศ.ดร.อัศวิน     เนตรโพธิ์แก้ว     คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ ปัณณพร   ไพบูลย์วัฒนกิจ        เครือข่ายสถาบันเพื่อการปฏิรูปสื่อ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

รศ.ดร.ดรุณี       หิรัญรักษ์         นักวิชาการอิสระ

นายเทพชัย หย่อง                   นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดำเนินรายการโดย : นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล สื่อมวลชนอิสระ

 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.      แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.      สรุปผลการประชุม //กล่าวปิดงาน

 

หมายเหตุ : อาหารว่างระหว่างประชุม