พฤ7 ส.ค.นี้ เชิญร่วมงาน”ทิศทางปฏิรูปสื่อที่ควรจะเป็น”

ขอเชิญร่วมงาน

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน

เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อที่ควรเป็น”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

                                          —————————————-

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.      กล่าวเปิดงาน

โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กิจการโทรคมนาคม

๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.      แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ :

                            คลื่นความถี่ในยุคสัมปทาน – คลื่นความถี่สำหรับสาธารณะ-ธุรกิจ-ชุมชน

                            ผู้นำเสนอ :   ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์           คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อภิปราย นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว           สมาคมผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นไทย

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์              นักวิชาการด้านสื่อ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.      แนวทางการกำกับดูแล : มิติการคุ้มครองผู้บริโภค – การกำกับเนื้อหา – การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

ผู้นำเสนอ :  นายอำนาจ เนตยสุภา            อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด

                                           ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว              คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                            ผู้อภิปราย  ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์                นักวิชาการด้านสื่อ

นายปฏิวัติ วสิกชาติ              สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นางสาวศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์    ผู้บริโภค

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม          สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

                            ดำเนินรายการโดย : นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล สื่อมวลชนอิสระ

๑๗.๐๐ น.                 กล่าวปิดงาน

โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์