กสท. เตรียมแก้ไขประกาศเรียงเลขช่องกล่องดาวเทียม – เคเบิ้ล และร่างรวมกลุ่มสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

จับตา กสท. เตรียมแก้ไขประกาศเรียงเลขช่องกล่องดาวเทียม – เคเบิ้ล
และร่างรวมกลุ่มสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากกว่าควบคุม

วันนี้(23 พ.ย. 57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 51/2557 มีวาระน่าจับตาได้แก่ การพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนดำเนินการส่งให้ที่ประชุม กสทช.พิจารณาก่อนลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การแก้ไขร่างประกาศฉบับนี้ เพื่อต้องการให้กล่องทีวีทุกรุ่นในประเทศไทยเรียงลำดับเลขช่องให้ตรงกัน คือนำช่องทีวีดิจิตอลมาเรียงไว้ก่อนที่หลายเลขช่อง 1 – 36 เพื่อประโยชน์ของคนดู จะจำเลขช่องได้ง่าย รวมทั้งแยกได้ว่าอะไรเป็น เพย์ทีวี หรือฟรีทีวี แต่แน่นอนว่า มีเสียงคัดค้านจากผู้ประกอบการดาวเทียม อย่างไรเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับวงการโทรทัศน์ไทย เพราะอย่างไรทุกกล่องดาวเทียมต้องสามารถรับชมฟรีทีวีได้อยู่แล้ว จะได้เกิดความเข้าใจง่ายไม่สับสน ตนเองอยากให้หาจุดสมดุลที่ลงตัว ไม่อยากให้มีการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป…

ส่วนวาระเดิมที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วน่าสนใจจับตาได้แก่  การออก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …  ซึ่งร่างนี้ฯ ได้เสริมบทบาทองค์กรวิชาชีพ โดยที่ กสทช. ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง แต่อาจมีจุดยึงโยงบ้างในกรณีที่เข้าข่ายการทำผิดกฎหมาย แต่หากเรื่องไหนเกี่ยวข้องด้านจริยธรรม จะให้ส่งเสริมวิชาชีพสื่อเข้ามากำกับดูแลกันเองซึ่งน่าจะเป็นหนทางที่ดี

“โดยเฉพาะในเวลานี้ที่อำนาจรัฐต่างๆ พยายามจะเข้ามาควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อ น่าจะเป็นจุดกระตุ้นสำคัญที่สื่อ ควรจะเร่งรวมตัวกัน และมีมาตรการกำกับดูแลตนเองตามกรอบจรรยาบรรณ ซึ่ง กสทช. มีหน้าที่และควรต้องส่งเสริม รวมทั้งร่างฯฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมนั้น ซึ่งอย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป” สุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมเตรียมพิจารณาร่างประกาศฯ สำคัญหลายฉบับได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … การแก้ไข(ร่าง) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

ส่วนวาระอื่นๆ น่าติดตาม ได้แก่ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 วาระเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับชมทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มอื่นๆ  และวาระการรายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ทั้งหมดติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้…