เปิดรายงาน Broadcast Media Dialogue ณ กรุงย่างกุ้ง

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม Broadcast Media Dialogue
ณ กรุงย่างกุ้ง สหพันธ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

โดย ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

Download (-Broadcasting-Media-Dialogue-Myanmar-17-181057.pdf,PDF, Unknown)