คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ,ดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของอสมท.,MOUระหว่างกสทช. กับศูนย์วิจัยสิทธิในความเป็นพลเมืองและโลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยดีคิน

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 53/2557  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  ในวาระที่ 4.4 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 17 พฤสจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
วาระที่ 4.11 การกำหนดคำนิยามประเภทรายการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค)
วาระ 4.17 การดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และ วาระที่ 4.18 การดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ และวาระที่ 4.19 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสิทธิในความเป็นพลเมืองและโลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยดีคิน เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมดังกล่าวไว้ซึ่งขอเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download (Comment-NBC-53-57.pdf,PDF, Unknown)