เปิดความเห็น : โครงการนักบริการระดับสูงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักสูตร “หลักการบริหารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 16 มี.ค. 58 เสียงข้างมากประกอบด้วย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้มีข้อสังเกตประกอบการพิจารณาลงมติ วาระ 5.2 เรื่อง โครงการนักบริการระดับสูงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักสูตร “หลักการบริหารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”  ดังนี้

Download (Comment-NBC-10-58-เพิ่มเติม.pdf,PDF, Unknown)