จับตาวาระ กสท. เริ่มโรดแมปจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ เอฟ.เอ็ม เอ.เอ็ม และดิจิตอล

จับตาวาระ กสท. เริ่มโรดแมปจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ เอฟ.เอ็ม เอ.เอ็ม และดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 16/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ฉบับได้แก่ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับระบบ เอฟ.เอ็ม แผนความถี่สำหรับระบบ เอ.เอ็ม. แผนความถี่สำหรับระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง และแผนความถี่สำหรับระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ก่อนเห็นชอบและเสนอต่อ กสทช. เพื่อนำแผนความถี่ทั้งหมดไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป ซึ่งนางสาวสุภิญญากล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจ้าง บ.แอลเอส เทลคอม จำกัด เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ซึ่งแผนที่จัดทำขึ้นนี้สามารถนำมาประกอบการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุกระจายเสียง เอฟ. เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งแผนนี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ

“วาระนี้ถือได้ว่าเป็นการนับหนึ่งโรดแมปใบอนุญาตวิทยุทั้งระบบ มันไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นดิจิตอลเรดิโอ แต่เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศอยู่ในปัจจุบันที่รอใบอนุญาตตัวจริงอยู่ด้วย รวมถึงการเรียกคลื่นคืน เพราะจะมีการแบ่งช่วงคลื่นความถี่ในการจัดสรร ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตวิทยุ ซึ่งยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องถกเถียงในรายละเอียดต่อไป อย่างเช่นการวางเสาสัญญาณ ซึ่งการพิจารณาในครั้งนี้เป็นการกำหนดแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งระบบ โดยแตกต่างจากทีวีที่ดิจิตอลที่ไล่แอนาล็อก แต่วิทยุจะยังรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด ทั้งระบบ เอฟ.เอ็ม. เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล จึงขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สาธารณะ และชุมชน ที่เป็นผู้ได้รับสิทธิทดลองและผู้ที่สนใจเตรียมตัวในเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป” สุภิญญา กล่าว

วาระอื่นๆ น่าสนใจ ได้แก่  การอนุมัติผังรายการของช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้ง 3 ช่อง ช่อง 3 Family ช่อง MCOT Kids & Family และช่อง LOCA  ภายหลังจาก กสท. ได้มีมติให้ทั้ง 3 ช่อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมทั้งปรับปรุงผังรายการเข้ามาอีกครั้ง วาระแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2558 วาระเพื่อทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน เม.ย. 58 และวาระเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ติดตามผลการประชุมทั้งหมด วันจันทร์นี้