พฤ18มิ.ย.นี้ เชิญร่วมงาน”สภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการบรอดแคส”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาและรายงานผล
สภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วันพฤหัสบดีที 18 มิ.ย. 58 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล

 

8.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง

9.00 – 9.15 น.   กล่าวเปิดงานโดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ ผู้ดําเนินรายการกล่าวต้อนรับ
และแนะนำคณะ นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ

9.15 – 10.00 น.  รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย         อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล และอาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

10.00 – 11.30น. ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ

1) คุณสวรรณา จิตประภัสสร์                  ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2) คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ                 เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

3) ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

4) ผศ. ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ                   คณะนิเทศศาสตร์ฯ  และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

5) คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล                   เครือข่ายพลเมืองเน็ต

11.30 – 12.00 น.           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 น.                        อาหารเที่ยง