เปิดความเห็น : การขอยกเลิกใบอนุญาตช่องไม่ใช้คลื่นความถี่, ช่องรัฐสภา10, ทีวีสาธารณะ, การดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2558

การประชุม กสท. ครั้งที่ 21/2558 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 4.6 การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 2 ราย 4 ช่องรายการ

วาระที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วาระที่ 4.12 การดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2558

Download (Comment-NBC-21-58.pdf,PDF, Unknown)