21 ส.ค. นี้ กสทช.จัด Coaching ดิจิตอลทีวีกำกับรายการประเภทวาไรตี้และเกมโชว์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานการตรวจสอบ

และการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓

หัวข้อ “รายการประเภทวาไรตี้และเกมโชว์”

วันศุกร์ที่  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

 

**************************************

เวลา

รายละเอียด

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

 

กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๑๔.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.

 

แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “รายการประเภทวาไรตี้และเกมโชว์” โดย-          คุณสุกฤตา จำเนียร ไทยรัฐทีวี-          คุณณรกร พิมพ์ดี  ไทยรัฐทีวี-          คุณหรรษา ลิมเกรียงไกร เวิร์คพอยท์ ทีวี

ดำเนินรายการโดย อาจารย์เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและซักถาม ทำความเข้าใจร่วมกัน

๑๗.๑๕ – ๑๗.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.