11 ก.ย.กสทช.จัดเสวนาไตรภาคี“ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว”

การประชุมเสวนาไตรภาคีเรื่อง

“ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว ”

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐น.

    ณ ห้อง Function Six Room AB ชั้น ๖  โรงแรม Siam@Siam ปทุมวัน 

เวลา

กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

ประชุมเสวนาหัวข้อ ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว๑. ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๒. คุณธีรัตถ์  รัตนเสวี

Director of Variety Program & Digital Media , VOICE TV.

๓. คุณวรินดา ดำรงผล (ดีเจดาด้า)

DJ คลื่น 94 EFM และ TV Hosting

๔. รศ.คณาธิป  ทองรวีวงศ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๕. คุณธาม  เชื้อสถาปนศิริ

นักวิชาการ  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

๖. คุณศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์

ผู้บริโภคสื่อ

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๒.๓๐ น.

กล่าวปิดการประชุมเสวนาโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์