พุธ 23 ก.ย. 58 กสทช.จัดเสวนา “กฎหมายลิขสิทธิ์ แอลกอฮอล์ และยาสูบ”

 กำหนดการเสวนา  “กฎหมายลิขสิทธิ์ แอลกอฮอล์ และยาสูบ”

วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

**************************************

เวลา

รายละเอียด

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

เริ่มการเสวนา-          กฎหมายลิขสิทธิ์  โดย รศ. อรพรรณ  พนัสพัฒนา

รองศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

-          กฎหมายแอลกอฮอล์ โดย

  • ผศ. ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก และ อนุกรรมการร่างกฎกระทรวง ประกาศ และ

ระเบียบตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ผศ. ดร. นิษฐา  หรุ่นเกษม  คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

-          กฎหมายยาสูบ โดย คุณจิระวัฒน์  อยู่สะบาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ  กระทรวงสาธารณสุข

 

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและซักถาม

ดำเนินรายการโดย อาจารย์บุญยศิษย์  บุญโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์