รายงานทรัพย์สินวาระครบ 3 ปี กสทช. ของสุภิญญา กลางณรงค์

รายงานแสดงบัญชีทรัพย์สิน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ครบ 3 ปี (วันที่ 7 ต.ค. 54 – 6 ต.ค. 57) การดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

รายได้                                                    9,669,901.50  บาท

 • เงินเดือน                                         9,631,935.48
 • ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า                       35,000.00
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก                                        367.73
 • ค่าคอมมิชชั่น                                         2,598.29

รายจ่าย                                                  5,210,660.00  บาท

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                             1,585,000.00
 • ค่าอุปการะบิดามารดา                         550,000.00
 • ค่าผ่อนคอนโด                                   548,600.00
 • เงินบริจาคการกุศลมีใบเสร็จ                208,250.00
 • เงินบริจาคการกุศลไม่มีใบเสร็จ              72,900.00
 • ค่าผ่อนรถยนต์                                   921,848.00
 • ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม                    9,771.00
 • ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต                           6,345.00
 • ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต                       459,000.00
 • ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต                       204,946.00
 • ค่าตกแต่งที่อยู่อาศัย                           300,000.00
 • ค่าท่องเที่ยว(กับครอบครัว)                  294,000.00

ทรัพย์สิน                                                8,505,096.17    บาท

 • เงินฝาก                                             432,300.06
 • เงินลงทุน                                        2,009,816.11
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง                  4,648,980.00
 • ยานพาหนะ                                     1,414,000.00

หนี้สิน                                                     5,487,635.91    บาท

 • เงินเบิกเกินบัญชี                                310,456.25
 • เงินกู้                                              4,576,995.66
 • หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ             600,184.00
 • หนี้สินอื่น                                               -

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน                     3,017,460.26     บาท

*ที่มาข้อมูล สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 25 ระบุว่า “ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” ทั้งนี้ กสทช. ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ในวาระดำรงตำแหน่ง กสทช. ครบ 3 ปี