ปรับทรูวิชั่นส์ฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณา วันจันทร์นี้ กสท.เตรียมชี้แจงศาลดิจิตอลทีวีฟ้อง

จับตาวาระ กสท. เตรียมถก ปรับทรูวิชั่นส์ฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณา
วันจันทร์นี้ กสท. เตรียมชี้แจงศาลคดีดิจิตอลทีวีฟ้อง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 2/59 วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 59 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครองกับ บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จากการฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณา ภายหลังสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ยังมิได้เรียงลำดับเลขช่องตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยยังคงนำช่องรายการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป(ทีวีดิจิตอล) ประเภทช่องธุรกิจ มาออกอากาศในลำดับหมวดหมู่อื่น รวมทั้งไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโฆษณาไม่เกินชั่วโมงละหกนาทีเมื่อรวมเวลาโฆษณาบริการหรือสินค้าตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานได้เสนอพิจารณามาตรการบังคับทางปกครอง โดยให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้งนี้มติ กสท. ครั้งที่แล้ว (1/58) ได้กำหนดมาตรการทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยมีคำสั่งปรับทางปกครองวันละ 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการจัดเรียงช่องรายการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากบริษัทฯยังไม่แก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองในขั้นที่สูงขึ้นไป

นอกจากนี้สำนักงานเสนอวาระการกำหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการดำเนินการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปสำหรับผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์สำหรับเคเบิ้ลแอนะล็อก ส่วนวาระอื่นๆน่าติดตาม ได้แก่ การปรับแก้ไขขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี วาระการขอใช้ความถี่วิทยุจำนวน 2 ความถี่ และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 2 สถานี ในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานี สำหรับออกอากาศเพื่อความมั่นคงของรัฐของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาระร่างประกาศสำนักงาน เรื่อง คำนิยามประเภทรายการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) แนบท้ายประกาศฯ และวาระความคืบหน้าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

“สำนักงานเสนอวาระให้ กสท. ถกแผนยุติแอนะล็อกที่ยังค้างคาและไม่มีความชัดเจน ส่วนตัวเห็นว่าถ้าโครงข่ายทีวีดิจิตอลพร้อมแล้วตามแผนก็ควรยุติแอนะล็อกพร้อมกันทั้ง 6 รายในปี 2561 จะได้เริ่มต้นการแข่งขันที่เสมอภาคกันจริงๆในระบบใหม่ และนำคลื่นแอนะล็อกที่จะยุติมาจัดสรรใหม่เช่นนำคลื่น 700 MHz ไปประมูลทำ  LTE เป็นต้น” สุภิญญา กล่าว

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม นี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องไต่สวน 1 ชั้น 2  ศาลปกครองกลางนัดไปให้ถ้อยคำต่อศาลเพื่อประกอบคดี กรณี บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (ช่องNow) และ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่นส์ จำกัด (ช่อง Nation) ฟ้อง กสทช. ลสทช. และสำนักงาน กสทช. ละเลย ล่าช้าในการดำเนินการให้มีการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งในการประชุม กสท. จะมีการพิจารณาแนวทางสู้คดีต่อไป ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…