ศุกร์22เม.ย. กสทช. เปิดเวที“จริยธรรม-สร้าง-สรร(ค์)-สื่อ-เพื่อเด็กและครอบครัว”

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จริยธรรม-สร้าง-สรร(ค์)-สื่อ-เพื่อเด็กและครอบครัว”    

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม)

เวลา

                                        รายละเอียด

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๒๐ น.

นำเสนองานวิจัยนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

-          ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

-         อาจารย์ชวพร ธรรมนิตยกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน

ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

-          คุณคฑาหัสต์ บุษปะเกศ นักเขียนบทโทรทัศน์ อาทิ จิตสังหาร คมแฝก อุ่นไอรัก แก้วตาหวานใจ ใยเสน่หา ครูไหวใจร้าย เหนือเมฆ 1-2 ฯลฯ

-    คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรและผู้ผลิตรายการ “ทุ่งแสงตะวัน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการ “พันแสงรุ้ง” ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

-    คุณวิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ ด้านการผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ดำเนินการเสวนาโดย

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. สรุปและปิดการประชุม

 

หมายเหตุ        - เวลา ๑๔.๓๐ รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

-  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม