3 พ.ค.ร่วมงาน“แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉ๑กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของไทย”

๓ พ.ค. ๕๙
นิด้า และ สำนักงาน กสทช. ขอเชิญร่วมงาน
การประชุมวิพากษ์
“แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของไทย”
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2
โรงแรม Swisssôtel LeConcorde
ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการสัมมนา
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. การสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘)
โดย หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผล
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. การวิพากษ์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑
(๑) ด้านการบริหารคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(๒) ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการ และการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๓) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
โดย อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๔) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ กสทช.
โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. สรุปการประชุม และปิดการประชุม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

****************************************************
ดูกำหนดการเพิ่มเติม….
http://nbtcrights.com/event/7328