ศุกร์13พ.ค. “NBTC Policy Watch: 5 ปี กสทช. กับอนาคตการสื่อสารไทย”

 

ขอเชิญร่วมงาน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในหัวข้อ

 NBTC Policy Watch: 5 ปี กสทช. กับอนาคตการสื่อสารไทย”

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 9.00 น.-14.45 น.

ณ ห้องกมลทิพย์1 ชั้น2 โรงแรมสุโกศล

จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9.00 – 9.20 น.                 ลงทะเบียน

 

9.20 – 9.30 น.                 กล่าวรายงาน  โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล หัวหน้าโครงการ NBTC Policy Watch

 

9.30 – 9.40 น.                 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                                                     กล่าวเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

 

9.40 – 10.00 น.               ปาฐกถา เรื่อง “ธรรมาภิบาลและการออกแบบโครงสร้างสถาบัน กสทช.”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

10.00 – 10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 12.00 น.             เสวนาในหัวข้อ “กสทช. กับการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม” โดย

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ ผูอำนวยการโครงการความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล หัวหน้าโครงการ NBTC Policy Watch

 

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.45 น.              เสวนาในหัวข้อ “กสทช. กับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”โดย

ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                            พิชัย อุตมาภินันท์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)

สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.

                                                ดำเนินรายการโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยโครงการ NBTC Policy Watch