เปิดรายละเอียดงบจัดงาน ITU Telecom World 2016 รวม 300 ล้านบาท

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาพิจารณา วาระที่ 5.3.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 ดังนี้

“การอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี 2558 ที่ กสทช. ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 300 ล้านบาท โดยให้ส่งมอบผ่านคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดเตรียมงาน ITU Telecom World 2016 ทั้งจำนวนแบบเหมาจ่าย (lump sum)  และในกรณีที่สำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นต้องดำเนินภารกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน  ให้ขอใช้จ่ายงบประมาณจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ ต่อไปนั้น

ดิฉันเห็นว่าการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามที่เห็นชอบในหลักการการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 ในคราวประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินที่สูง โดยมีค่าใช้จ่ายในหมวดที่ประเทศเจ้าภาพบริหารจัดการจำนวนกว่า 100 ล้าน อาทิ

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่จัดงาน 32.6 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 10 ล้านบาท
  • ค่าจัด National Pavilion รวมค่าเช่าสถานที่และตกแต่ง 22 ล้านบาท
  • ค่าจัดงานพิธีการและงานเลี้ยงรับรอง 16.8 ล้านบาท
  • ค่าตกแต่งสถานที่ทั้งในและนอกสถานที่การจัดงาน 10 ล้านบาท
  • ค่าจัดรถรับส่ง (Shuttle bus) สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วม 10 ล้านบาท
  • การต้อนรับที่ท่าอากาศยานฯ 25.7 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10 ล้านบาท
  • ค่าบริหารจัดการ (Professional fee) 10 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในการจัดงานครั้งนี้ให้มีความคุ้มค่าและความสมเหตุสมผลตามที่ได้เห็นชอบให้มอบงบประมาณไปยังคณะกรรมการแห่งชาติฯ ซึ่งประเด็นห่วงใยดังกล่าว สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตามที่อนุมัติ ในหลักการให้ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงาน กสทช. เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นว่างบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการดังกล่าวให้คำนึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ”

Download (Comment-NBTC-3-59.pdf,PDF, Unknown)