16มิย.นี้สกว.-ทีดีอาร์ไอ ถก!“ฟ้องหมิ่นฯ:จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม”

กำหนดการเสวนา สกว. – ทีดีอาร์ไอ

เรื่อง “การฟ้องหมิ่นประมาท:
จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00.น. – 12.30 น.

ณ ห้องซาลอน A โรงแรสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ)

 

9.00 – 9.15 น.          ลงทะเบียน

9.15 – 9.30 น.          กล่าวเปิดงานสัมมนา

                                      โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

9.30 – 10.15 น.        ช่วงที่ 1 กรณีศึกษาและกรอบแนวคิด

- กรณีการฟ้องหมิ่นประมาทผู้วิจารณ์นโยบายและการทำงานของรัฐ
โดย คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw

- กรอบแนวคิดของกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก”
(Anti-SLAPP                Law) โดย รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

- กรอบแนวคิดการฟ้องหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
โดย ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ ม. หอการค้าไทย

10.15 – 12.00 น.     ช่วงที่ 2 เสวนาการฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและ           ประโยชน์ส่วนรวม วิทยากร ได้แก่

1. คุณสุภิญญา กลางณรงค์               กรรมการ กสทช.

2. คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์         ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

3. คุณรสนา โตสิตระกูล                   เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย

  1. 4.  ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต            คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. คุณไพโรจน์ พลเพชร                   สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์

12.00 – 12.30 น.    ถาม – ตอบ

12.30 น.                     สรุปและกล่าวปิดงานสัมมนา  โดย ตัวแทน สกว.
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่คุณศิราภรณ์ ธูปเทียน ที่อีเมล siraporn@tdri.or.th (ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559)