เปิดความเห็น : ผลการศึกษาโครงการสำรวจผู้เล่นและบริการของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 28/2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นวาระที่ 3.5 เรื่อง ผลการศึกษาโครงการสำรวจผู้เล่นและบริการของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557 รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-28-59.pdf,PDF, Unknown)