โครงการ “ส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559″

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 งานแถลงความร่วมมือและประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559″
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดย
- อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม

แถลงข่าวร่วมมือ โดย
- รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสทช.)