เปิดความเห็น : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 4 ช่องรายการ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 33/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาวาระ 4.4 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 4 ช่องรายการ รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-33-591.pdf,PDF, Unknown)