พฤ13 ต.ค. นี้ กสทช.-พลเมืองเน็ต ชวนร่วมงานNBTC Public Forum ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลพลเมืองผู้ใช้บริการโทรคมฯ

กสทช.  ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต Thai Netizen Network เชิญร่วมเวทีสาธารณะ NBTC Public Forum 6/2559 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลพลเมืองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

พฤหัส 13 ต.ค. 8:00-13:30
ณ ห้องประชุมห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
BTS ราชเทวี / แผนที่: https://goo.gl/maps/rQxPHXHUV2S2

ข่าวการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือไปใช้โดยไม่ขออนุญาต จะเกิดความเดือดร้อนต่อเจ้าของข้อมูลหลายกรณีในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปลอมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไปแอบอ้างขอซิมการ์ดเพื่อไปใช้ถอนเงินจากธนาคารอีก หรือการที่พนักงานแอบเอาข้อมูลประวัติการใช้งานของผู้ใช้ไปขาย สร้างความกังวลให้กับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากแทบทุกคนทุกวันนี้ล้วนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

ในโอกาสที่กสทช.กำลังพิจารณาปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม” ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ จึงร่วมกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปปรับปรุงประกาศดังกล่าว และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจาณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไป

== กำหนดการ ==

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:30 กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา
โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

09:30 – 12:30 การประชุม NBTC Public Forum ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง “ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย”
• รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• Jongbong PARK, Ph.D. Director Project Development, Asia-Pacific Telecommunity
• รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงาน เครือข่ายพลเมืองเน็ต

ดำเนินการประชุมโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

== อ้างอิง ==
– ประกาศ กทช. เรื่อง “มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม”http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/088/20.PDF
– ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….https://ictlawcenter.etda.or.th/…/…/de-laws-data-privacy-act
– ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….https://ictlawcenter.etda.or.th/…/de-laws-cyber-security-pr…