17 พ.ย. นี้ NBTC Public Forum “การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์”

ขอเชิญร่วมเสวนา

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง “การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่สื่อออนไลน์ต่างๆ และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเด็นดังกล่าว  โดยมีตัวแทนจาก อย.,  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมดาวเทียมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัวแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

“การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์”

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

หอประชุมชั้น ๑  อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

เวลา

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ : โดย  กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  และกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๑๕ น.

การเสวนา  “การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์”

  • ภก.ประพนธ์ อางตระกูล  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี  ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค  อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์
  • นางสาวสถาพร  อารักษ์วทนะ  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  • ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ  นายกสมาคมดาวเทียมแห่งประเทศไทย
  • นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
  • กรรมการผู้จัดการบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนบริษัท  Line  (ประเทศไทย)
  • ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • นางสาวศิรินทิพย์  หมั้นทรัพย์  นักวิชาการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ   นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล

๑๒.๑๕-๑๒.๓๐ น.

- สรุปการระดมความคิดเห็น/ ปิดการประชุม  โดย กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา                         และกสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

***ตอบรับการเข้าร่วมเวทีเสวนา ได้ที่ : โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๗๙-๕๕๖๓  หรือทางอีเมล์ที่  yjenjira@gmail.com

 

๑.       ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..ตำแหน่ง ………………………………………………………………..

หน่วยงาน  ………………………………………………………………………………………………………………จังหวัด……………………………………………………………….

โทรศัพท์…………….………………….………..…………โทรศัพท์มือถือ………………………………..….………………โทรสาร……………………………………….…………

E-mail address : ….………………………………………………………………………………………………………

 

๒.       ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………..ตำแหน่ง ………………………………………………………………..

หน่วยงาน  ………………………………………………………………………………………………………………จังหวัด……………………………………………………………….

โทรศัพท์…………….………………….………..…………โทรศัพท์มือถือ………………………………..….………………โทรสาร……………………………………….…………

E-mail address : ….………………………………………………………………………………………………………