กสท.ถกต่อบทลงโทษทรูวิชั่นส์ผิดสัญญาผู้บริโภค – สมาชิกแพลตินัมยื่นจดหมายร้องให้ทบทวนมติยกเลิก 6 ช่อง

กสท.ถกต่อบทลงโทษทรูวิชั่นส์ผิดสัญญาผู้บริโภค – สมาชิกแพลตินัมยื่นจดหมายร้องให้ทบทวนมติยกเลิก 6 ช่อง /จ่อปรับหลักล้านจีเอ็มเอ็มบีเอาเปรียบผู้บริโภคหลังซีทีเฮชเลิกกิจการ/
ถกปรับเรท
The Bachelor Thailand เป็น น.18

 

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 23  มกราคม นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ กสท. เตรียมถกต่อ วาระพิจารณาแผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เสนอ กสท.ให้มีคำสั่งทางปกครองแก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ฯ ทั้งในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ และในฐานะผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โครงข่ายฯ)  ระงับการดำเนินการที่มิได้แจ้งผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง หรือจากการยกเลิกใบอนุญาต 6 ช่อง ได้แก่ ช่องรายการ HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO Hit และ RED BY HBO โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน  30 วัน  ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมานั้น เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่บริษัทฯ ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามข้อ 5 (7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 31  แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2553  หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตรา  5 ล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละ 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตนได้รับจดหมายร้องเรียนจากผู้ใช้บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพคเกจPlatinum HD ว่าขอให้ทบทวนมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 43/2559 วันที่ 26  ธ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากการยุติทั้ง 6 ช่อง ของบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องในการแจ้งต่อ กสท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งไม่ได้มีการเสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้กรรมการ กสท.พิจารณาไปพร้อมกันด้วย รวมทั้งผู้บริโภคเองไม่ได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการยุติการให้บริการมาก่อน และยังขอให้ทบทวนมติที่ประชุม กสท.นัดพิเศษครั้งที่ 6/2559  วันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่องมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ กสท.เห็นชอบนั้น ยังไม่คุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ซึ่งช่องรายการที่นำมาทดแทนนั้นกลับมีแพร่ภาพอยู่ในโทรทัศน์บอกรับสมาชิกรายอื่นๆที่มีค่าบริการถูกกว่ากันมาก รวมทั้งการเยียวยาโดยปรับแพ็กเกจเพิ่ม 1 ระดับ เป็นเวลา 1 เดือน รวมทั้งได้รับ True Point 1,000 คะแนนนั้น มีมูลค่าเพียง 100 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการที่จ่ายเดือนละกว่า 2,000 บาท และมูลค่า 6 ช่องกลุ่ม HBO ที่เป็นสาระสำคัญของทรูวิชั่นส์ จะเห็นว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลย รวมทั้งการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น โดยเนื้อหาก็ไม่ใช่การเยียวยาใดๆ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการผิดสัญญา ผู้ใช้บริการจึงมีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยไม่ได้ต้องชดใช้ค่าสินไหมใดๆ จึงขอให้ กสท.มีการทบทวนมติที่ประชุมอีกครั้ง

“ที่ผ่านมา กสท.ยังไม่ลงมติความผิดทางปกครองกรณีทรูวิชั่นส์ผิดสัญญากับสมาชิก และกำลังจะพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์นี้ สำหรับเรื่องแผนเยียวยาเพิ่มเติมที่เชิญผู้ร้องและผู้บริโภคมาให้ความเห็นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา อนุกรรมการเสนอให้ กสท ครั้งที่ 2/60 พิจารณาให้มีคำสั่งเตือนให้ทรูส่งแผนเยียวยาเพิ่มเติมแต่ กสท ยังยืนว่าให้เป็นไปตามมติ กสท. ล่าสุดก่อนปีใหม่  เรื่องจึงย้อนกลับมาที่อนุกรรมการอีกครั้ง ซึ่ง ทรูแจ้งมาว่าจะมาประชุมกับอนุกรรมการในวันที่ 27 ม.ค. เพื่อพิจารณาแผนเยียวยาเพิ่มเติม และขณะนี้ จำนวนผู้ร้องเรียนมาที่ สำนักงาน มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ” สุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียม ถกเรื่องร้องเรียนรายการ The Bachelor Thailand ศึกรักสละโสด ออกอากาศทางช่อง ONE HD 31 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสม จากรายการ “ท” (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) ให้เป็นระดับที่เหมาะสม

วาระอื่นๆน่าจับตาได้แก่ วาระค้างพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของ กสท. ที่ให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการคืนเงินค่าแพคเกจในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอคืนค่าแพคเกจ ภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับซีทีเอชยกเลิกกิจการ วาระการขอยกเลิกการประกอบกิจการโครงข่ายระดับชาติของ บ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) วาระการขออนุมัติผังรายการหลักช่องดิจิตอลทีวี ประจำปี 2560 และวาระอื่นๆ ….ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้ …