9มี.ค.เชิญร่วมงาน NBTC Public Forum “อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค”

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม NBTC Public Forum ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค” เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นต่อประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเด็นดังกล่าว  โดยมีตัวแทนจากนักวิชาการ นักกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการดาวเทียม เคเบิ้ล IPTV OTT องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

 

 (ร่าง) กำหนดการการประชุม NBTC Public Forum 2/2560 เรื่อง อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ หอประชุมชั้น 2  สำนักงาน กสทช.

เวลา กำหนดการ

 08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 09.00-09.20 น.

เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

 โดย  นายแพทย์ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ กสทช.

และ   คุณสุภิญญา          กลางณรงค์     กรรมการ กสทช.

09.20-09.30 น.

วีดิทัศน์ “ภาพรวมของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการยกเลิกเพย์ทีวี”

09.30- 11.30 น.

เสวนา  “สิทธิผู้บริโภคสื่อเพย์ทีวี”

 • ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์    อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
 • คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณสารี          อ๋องสมหวัง       เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • คุณพีรภัทร ฝอยทอง          เจ้าของเพจ Fongdi

ดำเนินรายการโดย    คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล

11.30-12.30 น.

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

13.30-14.00 น.

เปิดประเด็น “ข้อท้าทายธุรกิจเพย์ทีวีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต”  คุณจักรกฤษณ์  สังกิตติวรรณ  หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบ Over The Top

14.00-16.00 น.

เสวนา  “อนาคตเพย์ทีวียุค 4.0”

 • ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ        นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย)
 • คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง     นายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย
 • คุณมานพ โตการค้า          ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์
 • ม.ร.ว. รุจยารักษ์ อาภากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Fox International Channels (Thailand) จำกัด
 • คุณอมรภัทร ชมรัตน์          กรรมการผู้จัดการบริษัทเนกซ์สเตป จำกัด
 • คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทเอไอเอส จำกัด
 • ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์   จำกัด

ดำเนินรายการโดย   คุณโสภิต   หวังวิวัฒนา

15.30-16.00 น.

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

16.00-16.30 น.

สรุปและปิดการประชุม

***  รายชื่อวิทยากรยังอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อ

***  สามารถตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ yjenjira@gmail.com หรือโทรสาร: 02-2795563 (ระบุหัวเรื่องเข้าร่วมการประชุม 9 มี.ค. 60)

      พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง องค์กร/บริษัท เบอร์โทร Email และเวลาในการเข้าร่วมประชุม (ครึ่งวันเช้า/ครึ่งวันบ่าย/ทั้งวัน)