เปิดคำสงวน กสทช. : การปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และร่างตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่5/55 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความคิดเห็น วาระเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และร่างตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่สำหรับกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กำหนดอายุการใช้คลื่นความถี่ไว้ ตามข้อ 8.2.3 และมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบกับระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่ตามร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เดิม คือไม่เกิน 5 ปีสำหรับกิจการกระจายเสียง ไม่เกิน 10 ปีสำหรับกิจการโทรทัศน์ และไม่เกิน 15 ปีสำหรับกิจการโทรคมนาคม รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBTC5-55.pdf,PDF, Unknown)