เปิดเผยความเห็น กสท. : การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/55 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นมติที่ประชุม ในวาระ 4.1 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รายละเอียด ดังนี้

Download (5สงวนความเห็นตามมติการประชุม-กสท.-ครั้งที่-26-55-วันที่25มิย.55.pdf,PDF, Unknown)