เปิดเผยความเห็น : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) (จำนวน ๔ ช่องรายการ) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (จำนวน ๑๐ ช่องรายการ) และมีมติเห็นชอบคำขอรับใบอนุญาตในหลักการโดยให้แนบความเห็นเพิ่มเติมภายหลัง, ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลาออกจากตำแหน่ง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 48/55 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นเติม ในการพิจารณาวาระ 4.2 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) (จำนวน ๔ ช่องรายการ) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (จำนวน ๑๐ ช่องรายการ) และมีมติเห็นชอบคำขอรับใบอนุญาตในหลักการโดยให้แนบความเห็นเพิ่มเติมภายหลัง และ วาระ 4.7 เรื่องประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลาออกจากตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-48-55-4.2.pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBC-48-55-4.7.pdf,PDF, Unknown)