อนุผู้บริโภคฯชง กสท.สั่ง! CTH เพิ่มแผนเยียวยาสมาชิกก่อนจอดำ/3 ช่องโฆษณาเกินเวลา

อนุผู้บริโภคฯชง กสท. สั่ง! CTH เพิ่มแผนเยียวยาสมาชิกก่อนจอดำ  – พบ 3 ช่องดิจิตอล โฆษณาเกินเวลา

และเสนอแนวทางกำกับโฆษณาทีวีชอปปิ้งเพิ่ม

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 24/2559 วันจันทร์ที่  25 กรกฎาคม นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณายุติการขอให้บริการผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ระบบ Ku-Band ของ บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด รวมทั้งสำนักงานได้เสนอ กสท. เพิ่มเติมให้มีหนังสือแจ้งตักเตือนการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเพิ่มเติม ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบนั้น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เสนอวาระมายัง กสท.เพื่อพิจารณาให้บริษัทซีทีเอช กำหนดมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมก่อนพิจารณาอนุญาตให้ซีทีเอชยุติการให้บริการ เนื่องจากเห็นว่ามาตรการที่ซีทีเอชเสนอมายังไม่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมอย่างเป็นธรรม

สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า อนุคุ้มครองผู้บริโภคฯได้เสนอมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริก าร Post-Paid สามารถเลือกได้ตามความสมัครใจว่าจะใช้กล่องเพื่อรับชมช่อง Free to air ต่อไป หรือเลือกที่จะคืนกล่องรับสัญญาณ โดยซีทีเอชจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามส่วน สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการแบบ Pre-Paid  ที่มีบริการแพคเกจและค่ากล่องแยกต่างหากจากกัน นอกจากซีทีเอชจะเยียวยาจ่ายเงินค่าแพคเกจแล้ว ควรมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้สมาชิกสามารถคืนกล่องฯได้ตามความสมัครใจและต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินให้ผู้ใช้บริการได้ตามส่วน รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการชดเชยเยียวยานั้น เมื่อบริษัทดำเนินการแล้ว ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิผู้ใช้บริการในการใช้สิทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย และเห็นสมควรให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเยียวยา เพื่อให้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมและเป็นธรรม ก่อนพิจารณาอนุญาตให้บริษัทซีทีเอช ยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านสัญญาณดาวเทียม Ku-Band

“เนื่องจากทาง CTH ยังยืนยันที่จะยุติบริการผ่านไทยคม วันที่ 1 สิงหาคมนี้ แต่อนุด้านผู้บริโภคเห็นว่า CTH ไม่ได้ทำตามกติกาก่อนเลิกบริการ อีกทั้งแผนเยียวยายังไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ จึงหวังว่ามติ กสท. จะเด็ดขาดกับ CTH ให้คำนึงถึงผู้บริโภคกว่านี้ เพราะผู้บริโภคต้องตกอยู่ในสภาพไม่มีทางเลือกที่เป็นธรรมมากพอ ถ้า มติ กสท. ไม่หนักแน่นในการคุ้มครองสมาชิก นอกจากผู้บริโภคจะไปฟ้อง CTH แล้ว อาจจะมาฟ้อง กสทช. ด้วย จึงขอให้ กสท. รับฟังข้อเสนอจากอนุกรรมการ ส่วนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนมาได้ที่ กสทช. หรือ สคบ. รวมทั้งผ่านทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วย” สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ มีการโฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ที่ระบุว่า “การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่ ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกิดชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที” จึงขอให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบช่องดิจิตอล ระดับชาติ ได้แก่ ช่อง 3HD ช่อง 7HD ช่อง 8 ช่องONE HD และช่อง Workpoint TV ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้มีการพิจารณาข้องร้องเรียนรวมทั้งได้มีการเชิญตัวแทนช่องมาชี้แจง จึงได้มีข้อเสนอต่อ กสท. ดำเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัท 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3HD ช่อง 7HD และช่องWorkpoint TV ที่มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาและคำสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้มีการกำกับ ติดตามมิให้ทั้ง 3 ช่อง มิให้มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก

วาระอื่นๆ น่าติดตาม ได้แก่ คณะอนุคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอ กสท.ควรมีแนวทางเพื่อกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค กรณี การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือบ่อยครั้งเป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง หลังได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่องข้อมูลระยะเวลาการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในรายการ O Shopping วาระการพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราวในกิจการช่อง GMM25 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี FM 104.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์เอฟ เอ็ม FM 97.50 MHz วาระการพิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงท่าจีน FM 107.25 MHz ช่องรายการ H Plus Channel วาระการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ของบริษัทไทยทีวี จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ผู้ค้ำประกัน

ส่วนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2016 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ล่าสุดบอร์ดกองทุน กทปส. ได้ตีกลับเรื่องมาให้ กสท.พิจารณาข้อกฎหมายอีกรอบ และ วาระข้อกำหนดของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ของ ทรท. รวมทั้งติดตามความคืบหน้าวาระต่างๆ ในการประชุมวันที่ 25 ก.ค.นี้…