กสท.ถก ลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก17ช่อง เหตุ6ช่องไม่แจ้งล่วงหน้า 11ช่องเลิกก่อนบอร์ดอนุมัติ ขัดกติกาคุ้มครองสมาชิกเพย์ทีวี

7 ก.พ. กสท.ถก ลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก17ช่อง เหตุ6ช่องไม่แจ้งล่วงหน้า 11ช่องเลิกก่อนบอร์ดอนุมัติ ขัดกติกาคุ้มครองสมาชิกเพย์ทีวี / ถกต่อร่างประกาศรวมกลุ่มสื่อกำกับจริยธรรมกันเอง / ชงร่างประกาศกำกับช่องทีวีชอปปิ้ง  / ออกแนวทางกำกับกล่องทีวีอินเทอร์เน็ตละเมิดลิขสิทธิ์

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5/60 วันอังคารที่ 7 ก.พ. 60 มีวาระน่าจับตา ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการกระโทรทัศน์ เสนอให้ทบทวนมติที่ประชุม กสท. ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ HBO ทั้ง 6 ช่อง ของทรูวิชั่นส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ตามมติ กสท. ครั้งที่ 43/59 วันที่ 26 ธ.ค. 59 และ กสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/59 เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า บริษัทฯไม่ได้แจ้งความประสงค์การหยุดให้บริการต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และไม่ได้มีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้ง การขออนุญาตยกเลิกทั้ง 6 ช่อง โดยไม่ได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้ กสท.เห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ ซึ่งแม้มีการพิจารณามาตการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการภายหลัง อาจไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ นางสาวสุภิญญา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า ได้เชิญบริษัทเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอ กสท. พิจารณามีคำสั่งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ ทั้งในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ และผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย ระงับการดำเนินการที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีที่ฝ่าฝืนในอัตราห้าล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555 และ มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  2553 ถึงแม้ว่า กสท.ได้เห็นชอบแผนเยียวยาไปแล้วนั้น แต่เป็นการเห็นชอบให้บริษัทใช้แผนเยียวยาไปพลางก่อนในระหว่างการพิจารณาแผนเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะใช้มาตรการทางปกครองต่อไป

ส่วนกรณีการพิจารณามาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์จากการยุติการให้บริการ 11 ช่องไปก่อนหน้าที่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ กสท. นั้น อนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า กระบวนการพิจารณายกเลิกใบอนุญาต มีความแตกต่างกับกรณี 6 ช่อง กลุ่ม HBO ที่ยกเลิกโดยที่ยังมิได้ดำเนินการส่งมาตรการเยียวยาให้กรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ อนุฯได้มีข้อเสนอต่อ กสท. มอบหมายให้ สำนักงานติดตามตรวจสอบว่า บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอประกอบการพิจารณาของ กสท. ในการกำหนดแนวทาง กระบวนการ ในการขออนุญาตและพิจารณายกเลิกใบอนุญาตสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่  ส่วนแผนการเยียวยาชดเชยผู้ใช้บริการตามที่บริษัทได้ส่งแผนมานั้น พบว่า ช่อง BBC Entertainment และ Cbeebies บริษัทได้ส่งหลักฐานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 30 วัน แต่ในกรณีอีก 9 ช่องรายการนั้น ได้แก่  Block A, MUTV, National Geographic,  Discovery Scince, DMAX, EVE, Discovery Kids, Fashion ONE และ Mนั้น บริษัทได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐาน ซึ่งอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว พบว่า ยังไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงในบางประเด็น จึงเสนอให้เชิญบริษัทเข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมการในครั้งถัดไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียกถก กรณีการตรวจสอบการออกอากาศทางช่อง Voice TV รายการ The Daily Dose วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 60 เวลา 19.30 – 19.41 น. มีการนำเสนอเนื้อหา “ขัดแย้งเพราะตุลาการ(ไม่)ภิวัฒน์” ดำเนินรายการโดย ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ซึ่งอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ขัดต่อ ประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อตกลงที่ทำร่วมกับ สำนักงาน กสทช. และ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

วาระอื่นๆ น่าติดตาม ได้แก่ ข้อเสนอให้มีการจัดเรท หรือระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง The Extra วงการร้าย วางการรัก” ออนแอร์ทางช่อง MCOT HD จากเดิม น13+  วาระการผลการตรวจเนื้อหาละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” ก่อนการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ วาระการออก(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการให้บริการข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูล ที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พ.ศ. … วาระมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบดิจิตอลทีวี วาระการขออนุญาต ผลิต นำเข้า จำหน่วยหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet TV Box) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 วาระผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการะโทรทัศน์ วาระการต่อใบอนุญาต ทีวีบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส วาระการขอขยายระยะเวลาการส่งแผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ของสถานีวิทยุโทรทัศฯแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ วาระรายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. รวมทั้งวาระค้างพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. …  และวาระอื่นๆ ติดตามในการประชุมวันที่ 7 ก.พ. นี้……