เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 28/2556 วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมใน วาระ 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

Download (Comment-NBC-28-56.pdf,PDF, Unknown)