ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนำทีมยื่นหนังสือสนับสนุนข้อเสนอ 4 องค์กรวิชาชีพค้านร่างฯหลักเกณฑ์เนื้อหา หวั่นละเมิดสิทธิเสรีภาพและขัดกฎหมายองค์กร

ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนำทีมยื่นหนังสือสนับสนุนข้อเสนอ 4 องค์กรวิชาชีพค้านร่างฯหลักเกณฑ์เนื้อหา หวั่นละเมิดสิทธิเสรีภาพและขัดกฎหมายองค์กร

คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส นำโดยประธานกรรมการ ร..มาลี บุญศิริพันธ์ เข้าพบพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สำนักงานกสทช. เพื่อยื่นจดหมายแสดงความเห็นคัดค้าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการพร้อมเสนอตีความทางกฎหมายว่า (ร่าง) ประกาศนี้ ละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อสาธารณะหรือไม่ และประกาศร่วมสนับสนุนข้อเสนอของ ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อ

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

การมีมติคัดค้าน (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ กรรมการนโยบายไทยพีบีเอสให้ความเห็นว่า เนื้อหาในหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลฯ มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนที่ได้รับรองจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และละเมิดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ใน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ มีการควบคุมการทำงานด้านสื่อมวลชนของสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์อย่างเคร่งครัด ในหลากหลายประเด็นโดยกำหนดให้ผู้ถือใบอนุญาตของกสทช. เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจมีโทษสูงสุด คือ ถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ ฯ

 

ไทยพีบีเอสมีกลไกการกำกับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน โดยมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่มีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอก และมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพของตนเองตามที่ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.องค์การ ฯ

 

การกำหนดหลักเกณฑ์ ฯ และการกำกับดูแลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการละเมิดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร และเป็นการแทรกแซงกลไกการควบคุมจริยธรรมในการประกอบกิจการสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา ๕๖ ของ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ห้ามมิให้มีการดำเนินการที่ขัดขวางหรือแทรกแซงองค์การที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ตามมาตรา ๗ การจัดตั้งสถานีไทยพีบีเอสและให้บริการผลิตสื่อ ตามมาตรา ๘ การให้อำนาจองค์การดำเนินกิจการ ตามมาตรา ๙ หรือข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ ตามมาตรา ๔๒

หาก กสทช. นำ(ร่าง) ประกาศฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ ไทยพีบีเอสมีความจำเป็นที่จะต้องขอสงวนสิทธิ์นำประกาศนี้ ยื่นตีความทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งกันในแนวทางปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานไทยพีบีเอสยังจำเป็นต้องยึดหลักปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการนโยบาย ได้ประกาศสนับสนุนข้อเสนอ ๔ องค์การวิชาชีพสื่อที่เสนอให้ กสทช. เพิกถอน (ร่าง) ประกาศฉบับนี้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและนำกลับไปทบทวนถึงความชอบด้วยกฎหมาย ความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ ในทางวิชาชีพหรืออาจจัดทำร่างใหม่ที่สมบูรณ์และถูกต้องโดยเปิดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง…